VIETNAMESE
ngón chân cái
ENGLISH
big toe
NOUN
/bɪg toʊ/
Ngón chân cái là ngón chân to và gần như là dài nhất của bàn chân.
Ví dụ
1.
Ngón chân cái là ngón chân lớn nhất trên bàn chân.
Big toe is the largest toe on your foot.
2.
Viêm khớp, gãy xương và bệnh gút đều có thể gây đau ngón chân cái.
Arthritis, fractures, and gout may all cause big toe pain.
Ghi chú
Bàn chân có các bộ phận như:
  • Bàn chân: foot
  • Mu bàn chân: the dorsum of the foot
  • Ngón chân cái: big toe
  • Mắt cá chân: ankle
  • Móng chân: toenail
  • Gót chân: heel