VIETNAMESE

bạn ăn cơm chưa?

ENGLISH

have you eaten yet?

  
PHRASE

/hæv ju ˈitən jɛt/

Bạn ăn cơm chưa? là câu hỏi thân thiện giữa những người đã biết nhau từ trước, để chào hỏi hoặc mời nhau cùng dùng bữa.

Ví dụ

1.

Thực ra câu "Bạn ăn cơm chưa?" là một lời chào điển hình của người Thái.

In fact, the phrase "Have you eaten yet?" is a typical friendly greeting among Thais.

2.

Người Quảng Đông không bao giờ hỏi, "Bạn khỏe không?", họ sẽ hỏi, "Bạn đã ăn cơm chưa?"

The Cantonese never say, ‘So, how you been?’, they would say, ‘Have you eaten yet?’”

Ghi chú

Trong nhiều nền văn hóa khác nhau, câu "Bạn ăn cơm chưa?" không chỉ mang nghĩa là hỏi để lấy thông tin mà còn đóng vai trò như một lời chào.

Câu này đặc biệt phổ biến đối với những người đã quen biết nhau từ trước, thể hiện sự thân mật và gẫn gũi.