VIETNAMESE

yết hầu

ENGLISH

pharynx

  
NOUN

/ˈfɛrɪŋks/

Yết hầu là đoạn ống tiêu hoá ở cổ họng người.

Ví dụ

1.

Yết hầu là phần mềm ở trên cùng của cổ họng nối miệng và mũi với cổ họng.

Pharynx is the soft part at the top of the throat which connects the mouth and nose to the throat.

2.

Yết hầu nằm ở giữa cổ, bắt đầu từ đáy hộp sọ và dài khoảng 4,5 inch.

The pharynx is in the middle of the neck, starting at the bottom of the skull and is about 4.5 inches long.

Khóa học IELTS

Ghi chú

Khu vực hầu họng là bộ phận nằm trong khoang miệng. Khu vực này còn được gọi chung là cổ họng, có một số bộ phận gồm:

  • Vòm họng: nasopharynx

  • Họng: throat

  • Yết hầu: pharynx

  • Amiđan: tonsil