VIETNAMESE

trực tràng

ENGLISH

rectum

  
NOUN

/ˈrɛktəm/

Trực tràng, nói một cách chính xác chỉ là một phần (cuối) của ruột già, tiếp giáp với đầu hậu môn. Do đó, bộ phận này được xem là “cầu nối” giữa đại tràng và ống hậu môn.

Ví dụ

1.

Cryptosporidium đã được phát hiện ở đoạn gần ruột non, ruột già và trực tràng ở người.

Cryptosporidium has been detected in the proximal small intestine, the large intestine and the rectum in man.

2.

Bệnh ung thư gan và ung thư trực tràng có liên quan gì nhau không?

Are liver disease and rectum cancer relative?

Ghi chú

Một số cơ quan thuộc hệ tiêu hoá của người gồm:

  • Ruột: intestines

  • Ruột non: small intesstines

  • Ruột già: large intestines

  • Ruột thừa: appendix

  • Trực tràng: appendix

  • Hậu môn: anus