VIETNAMESE

niệu quản

ENGLISH

ureter

  
NOUN

/jʊə'ritər/

Niệu quản là một bộ phận thuộc hệ tiết niệu của con người, cơ quan này là một ống cơ dài khoảng 25 cm, dẫn nước tiểu từ bể thận xuống bàng quang.

Ví dụ

1.

Niệu quản là một ống dẫn nước tiểu từ thận đến bàng quang.

The ureter is a tube that carries urine from the kidney to the urinary bladder.

2.

Cô đã trải qua cuộc phẫu thuật cắt bỏ niệu quản và thận do bệnh ung thư và hiện đang được hóa trị.

She underwent surgery to remove a ureter and kidney as a result of the cancer and currently is receiving chemotherapy.

Ghi chú

Một số cơ quan trong hệ tiết niệu bao gồm:

  • Thận: kidney

  • Niệu quản: ureter

  • Bàng quang: bladder

  • Niệu đạo: urethra