VIETNAMESE

xử lý

ENGLISH

handle

  

NOUN

/ˈhændəl/

to deal with

Xử lý là một động từ, chỉ rõ một hành động nào đó. Ví dụ như: xử lý thông tin, xử lý vấn đề, xử lý hồ sơ, xử lý công việc, …. Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta.

Ví dụ

1.

Tôi nghĩ cô ấy đã xử lý tình huống rất tốt.

I thought she handled the situation very well.

2.

Jim xử lý công việc này theo đúng cách mà nó cần được thực hiện.

Jim handles the job the way it needs to be done.

Ghi chú

Cùng học 1 số idioms với từ handle nha!
- get/ have a handle on sth: có hàm ý là hiểu rõ và có khả năng giải quyết với thứ gì đó.
Ví dụ: It seemed like she had a good handle on the situation. (Có vẻ như cô ấy đã xử lý tốt tình huống này.)
- fly off the handle: có hàm ý là nổi giận với gì đó.
Ví dụ: He's extremely irritable - he flies off the handle at the slightest thing. (Anh cực kì cáu kỉnh - anh ấy có thể nổi nóng với điều nhỏ nhất.)
- handle/ treat someone with kid gloves: có hàm ý là đối xử với ai nhẹ nhàng, cẩn thận vì họ hay tự ái, dễ bị đụng chạm
Ví dụ: Bill has become so sensitive. You have to handle him with kid gloves. (Bill đã trở nên quá nhạy cảm, bạn phải đối xử nhẹ nhàng với anh ấy.)