VIETNAMESE

xếp loại hạnh kiểm

ENGLISH

conduct classification

  

NOUN

/ˈkɑndʌkt ˌklæsəfəˈkeɪʃən/

Trong hoạt động giáo dục, xếp loại hạnh kiểm là yếu tố quan trọng để đánh giá phẩm chất, đạo đức của học sinh.

Ví dụ

1.

Xếp loại hạnh kiểm là một yếu tố quan trọng để đánh giá đạo đức của học sinh.

The conduct classification is an important factor to evaluate morality of students.

2.

Bạn có thể yêu cầu một bản sao của xếp loại hạnh kiểm của bạn từ trang web của trường của chúng ta.

You can ask for a copy of your conduct classification from our school website.

Ghi chú

Một số từ vựng về cách xếp loại hạnh kiểm ở Việt Nam:
- excellent (xuất sắc)
- very good (giỏi)
- good (khá)
- fairly good (trung bình khá)
- average (trung bình)
- below average (trung bình yếu)
- weak (yếu)
- poor (kém)