VIETNAMESE

website thương mại điện tử

ENGLISH

e-commerce website

  

NOUN

/i-ˈkɑmərs ˈwɛbˌsaɪt/

Website thương mại điện tử là các trang web do các thương nhân, tổ chức, cá nhân tự thiết lập để phục vụ hoạt động xúc tiến thương mại, bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ của mình.

Ví dụ

1.

Ngày nay không thiếu các website thương mại điện tử đẹp mắt.

There's no shortage of beautiful ecommerce websites nowadays.

2.

Xây dựng một cửa hàng trực tuyến đòi hỏi rất nhiều kiến thức, trừ khi bạn có một mẫu website thương mại điện tử để thực hiện phần việc khó khăn.

Building an online store requires a lot of know-how, unless you have an eCommerce website template to do the heavy lifting.

Ghi chú

Một số từ vựng cần thiết liên quan đến thương mại điện tử:
- customer behavior: hành vi người tiêu dùng
- mobile commerce: thương mại di động
- online payment method: phương thức thanh toán trực tuyến
- electronic bill: hóa đơn điện tử
- affiliate marketing: tiếp thị liên kết