VIETNAMESE
sàn thương mại điện tử
sàn giao dịch thương mại điện tử
ENGLISH
e-commerce platform
NOUN
/i-ˈkɑmərs ˈplætˌfɔrm/
Sàn thương mại điện tử là một website thương mại điện tử cho phép các thương nhân, tổ chức, cá nhân không phải chủ sở hữu của website có thể tiến hành toàn bộ hoặc một phần quy trình mua bán hàng hóa, dịch vụ trên website đó.
Ví dụ
1.
Theo tôi, Shopee là sàn thương mại điện tử tốt nhất.
In my opinion, Shopee is the best e-commerce platform.
2.
Bạn thích sàn thương mại điện tử nào nhất?
Which e-commerce platform you like best?
Ghi chú
Sàn thương mại điện tử (e-commerce platform) là một website thương mại điện tử (e-commerce) cho phép các thương nhân (traders), tổ chức (organizations), cá nhân (individuals) không phải chủ sở hữu của website có thể tiến hành (conduct) toàn bộ hoặc một phần quy trình (process) mua bán hàng hóa, dịch vụ trên website đó.