VIETNAMESE

vượt cấp

ENGLISH

leapfrog

  

NOUN

/ˈlipˌfrɔg/

Vượt cấp là bỏ qua các bậc thông thường, đưa lên cấp cao hơn.

Ví dụ

1.

Họ đã vượt cấp từ vị trí thứ ba lên vị trí thứ nhất.

They've leapfrogged from third to first place.

2.

Bỏ qua hai năm cuối trung học, anh vượt cấp và vào đại học.

Skipping his last two years of high school, he leapfrogged and went to college.

Ghi chú

Một số từ gần nghĩa:
- advance: thăng tiến
- skip: nhảy qua/bỏ qua
- bypass: vòng qua