VIETNAMESE

vụ hợp tác quốc tế

ENGLISH

Department of International Cooperation

  

NOUN

/dɪˈpɑrtmənt ʌv ˌɪntərˈnæʃənəl koʊˌɑpəˈreɪʃən/

Vụ Hợp tác quốc tế là đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về hợp tác quốc tế về pháp luật; quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động đối ngoại của Bộ theo quy định của pháp luật và Quy chế quản lý hoạt động đối ngoại của Bộ Tư pháp.

Ví dụ

1.

Vụ Hợp tác Quốc tế cam kết đải thiện cuộc sống của người dân.

The Department of International Cooperation is committed impoving people's life.

2.

Vụ Hợp tác quốc tế chịu trách nhiệm thiết lập và duy trì các mối quan hệ quốc tế.

The Department of International Cooperation is responsible for establishing and maintaining international contacts.

Ghi chú

Các vụ khác thuộc Bộ Tư pháp bao gồm:
- Vụ Pháp luật quốc tế: Deparment of International Law
- Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật: Department of Legal Dissemination and Education
- Vụ Kế hoạch - Tài chính: Department of Planning and Finance
- Vụ Pháp luật dân sự - Kinh tế: Department of Economic and Civil Legislation
- Vụ Pháp luật hình sự - Hành chính: Department of Criminal and Administrative Legislation