VIETNAMESE

vốn

ENGLISH

capital

  

NOUN

/ˈkæpətəl/

Vốn là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ giá trị tài sản của doanh nghiệp được sử dụng cho hoạt động kinh doanh nhằm mục đích sinh lời.

Ví dụ

1.

Cô ấy để nguyên vốn của mình vào ngân hàng và sống nhờ vào lãi suất.

She leaves her capital untouched in the bank and lives off the interest.

2.

Chúng tôi đã đầu tư 20.000 đô la vào công việc kinh doanh, nhưng có thể sẽ không có bất kỳ lợi nhuận nào trong một vài năm.

We put $20,000 capital into the business, but we're unlikely to see any return for a few years.

Ghi chú

Một số loại vốn cần lưu ý trong doanh nghiệp là:
- vốn cố định: fixed capital
- vốn đầu tư: invested capital
- vốn lưu động ròng: net working capital
- vốn điều lệ: authorized capital
- vốn chủ sở hữu: owner's equity
- vốn đối ứng: reciprocal capital