VIETNAMESE

vận tải đa phương thức

vận tải đa phương thức quốc tế, vận tải liên hợp

ENGLISH

multimodal transport

  

NOUN

/ˌmʌltiˈmoʊdəl ˈtrænspɔrt/

Vận tải đa phương thức là quá trình vận chuyển hàng hóa được thực hiện bằng hai phương thức vận tải khác nhau trở lên từ một địa điểm ở một nước tới một địa điểm chỉ định tại một nước khác nhằm mục đích giao – nhận hàng hóa, được triển khai qua đường bộ, đường sắt, đường thủy, hàng không và đường ống.

Ví dụ

1.

Chứng từ vận tải đa phương thức không cần phải được đánh dấu là “gốc” để được chấp nhận theo tín dụng.

Multimodal transport documents need not be marked “original” to be acceptable under a credit.

2.

Nghị định 87/2009 / NĐ-CP về vận tải đa phương thức vừa được Chính phủ ban hành thay thế Nghị định 125/2003 / NĐ-CP về vận tải đa phương thức quốc tế sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 15/12/2009.

Decree 87/2009/ND-CP on multimodal transport newly issued government replace Decree 125/2003/ND-CP on multimodal transportation International will officially take effect from the 15/ 12/2009.

Ghi chú

Vận tải đa phương thức (multimodal transport) là quá trình vận chuyển hàng hóa (the process of transporting goods) được thực hiện bằng hai phương thức vận tải (modes of transport) khác nhau trở lên từ một địa điểm ở một nước tới một địa điểm chỉ định tại một nước khác nhằm mục đích giao – nhận hàng hóa, được triển khai qua đường bộ (roadway), đường sắt (railway), đường thủy (waterway), hàng không (airway) và đường ống (pipeline).