VIETNAMESE

từ lâu

lâu lắm rồi

ENGLISH

long ago

  

NOUN

/lɔŋ əˈgoʊ/

a long time ago

Từ lâu nghĩa là thời điểm được nói đến đã xảy ra cách thời điểm hiện tại rất lâu.

Ví dụ

1.

Tôi nghe nói mẹ anh đã bỏ quê hương ra đi từ lâu.

I heard that his mother had left the land long ago.

2.

Tôi đã muốn chia tay anh từ lâu rồi.

I wanted to part from you long ago.

Ghi chú

Chúng ta cùng phân biệt hai khái niệm có nghĩa gần nhau như long ago, a long time ago nha!
- long ago (từ lâu): I heard that his mother had left the land long ago. (Tôi nghe nói mẹ anh đã bỏ quê hương ra đi từ lâu.)
- a long time ago (rất lâu rồi): It happened a long time ago, and I don't quite remember it. (Chuyện xảy ra rất lâu rồi, và giờ thì tôi không nhớ lắm.)