VIETNAMESE

từ giờ trở đi

kể từ bây giờ

ENGLISH

from now on

  

NOUN

/frʌm naʊ ɑn/

henceforth

Từ giờ trở đi là tính từ lúc này trở về sau.

Ví dụ

1.

Từ giờ trở đi tất cả các vụ bạo lực phải được báo cáo trực tiếp với người đứng đầu.

From now on all violent incidents should be reported directly to the head.

2.

Từ giờ trở đi, các dự án lớn của chúng tôi sẽ được chuyển hướng sang lĩnh vực xây dựng nhà ở.

From now on,our major projects will be redirected to the housing construction.

Ghi chú

Một số cụm từ chỉ thời gian liên quan đến từ giờ trở đi:
- from then on (từ ấy trở đi)
- eventual (cuối cùng)
- hitherto (cho đến nay)
- onwards (về phía trước)