VIETNAMESE
tư duy đa chiều
tư duy phản biện
ENGLISH
multi-dimensional thinking
NOUN
/ˈmʌlti-dɪˈmɛnʃənəl ˈθɪŋkɪŋ/
critical thinking
Tư duy đa chiều là cách nghĩ đa chiều, phương pháp nghĩ cung cấp rất nhiều góc nhìn khác nhau về các vấn đề 1 cách bình tĩnh dưới nhiều góc độ, để thấy được mọi tác động của nó cả về lý thuyết lẫn thực tiễn xã hội.
Ví dụ
1.
Tôi muốn xem xét chủ yếu năng lực tự nhiên của chúng ta và sau đó là việc thực hành tư duy đa chiều có chủ đích.
I want to consider primarily our natural capacity and then the intentional practice of multi-dimensional thinking.
2.
Tư duy đa chiều là suy nghĩ về một vấn đề từ nhiều góc độ và khía cạnh.
Multi-dimensional thinking is thinking about a problem from multiple perspectives and aspects.
Ghi chú
Chúng ta cùng phân biệt một số cụm từ trong tiếng Anh nói về các cách tư duy nha!
- multi-dimensional thinking (tư duy đa chiều): Multi-dimensional thinking is thinking about a problem from multiple perspectives and aspects. (Tư duy đa chiều là suy nghĩ về một vấn đề từ nhiều góc độ và khía cạnh.)
- logical thinking (tư duy logic): At what age you think a child starts to develop his logical thinking? (Bạn nghĩ trẻ bắt đầu phát triển tư duy logic ở độ tuổi nào?)
- critical thinking (tư duy phản biện): Critical thinking is essentially negative on this matter as it seeks to dissect and not to build. (Tư duy phản biện về cơ bản là tiêu cực đối với vấn đề này vì nó tìm cách mổ xẻ vấn đề chứ không cố gắng xây dựng nó.)