VIETNAMESE
tư duy logic
tư duy phản biện
ENGLISH
logical thinking
NOUN
/ˈlɑʤɪkəl ˈθɪŋkɪŋ/
multi-dimensional thinking
Tư duy logic là một thuật ngữ miêu tả sự suy nghĩ hay cách lập luận chứng minh sự minh mẫn của một người.
Ví dụ
1.
Đôi khi tôi không hiểu được anh ta, tư duy logic của anh ta quá kỳ lạ để một người bình thường có thể hiểu được.
Sometimes I don't get him, his logical thinking is just too weird for a normal person to comprehend.
2.
Bạn nghĩ trẻ bắt đầu phát triển tư duy logic ở độ tuổi nào?
At what age you think a child starts to develop his logical thinking?
Ghi chú
Chúng ta cùng phân biệt một số cụm từ trong tiếng Anh nói về các cách tư duy nha!
- multi-dimensional thinking (tư duy đa chiều): Multi-dimensional thinking is thinking about a problem from multiple perspectives and aspects. (Tư duy đa chiều là suy nghĩ về một vấn đề từ nhiều góc độ và khía cạnh.)
- logical thinking (tư duy logic): At what age you think a child starts to develop his logical thinking? (Bạn nghĩ trẻ bắt đầu phát triển tư duy logic ở độ tuổi nào?)
- critical thinking (tư duy phản biện): Critical thinking is essentially negative on this matter as it seeks to dissect and not to build. (Tư duy phản biện về cơ bản là tiêu cực đối với vấn đề này vì nó tìm cách mổ xẻ vấn đề chứ không cố gắng xây dựng nó.)