VIETNAMESE

truyền thông đa phương tiện

ENGLISH

multimedia communication

  

NOUN

/ˌmʌltiˈmidiə kəmˌjunəˈkeɪʃən/

Truyền thông phương tiện là một hình thức truyền thông kết hợp các hình thức nội dung khác nhau như văn bản, âm thanh, hình ảnh, hoạt ảnh hoặc video vào một bản trình bày tương tác duy nhất.

Ví dụ

1.

Bằng cấp về truyền thông đa phương tiện cho phép sinh viên sử dụng vô số nền tảng và công nghệ để giao tiếp với khán giả một cách sáng tạo.

A degree in multimedia communication allows students to use a multitude of platforms and technologies to creatively communicate to audiences

2.

Truyền thông đa phương tiện cung cấp sự tương tác giữa người dùng và thông tin kỹ thuật số.

Multimedia communication provides an interaction between users and digital information.

Ghi chú

Truyền thông phương tiện (multimedia communication) là một hình thức truyền thông kết hợp (combine) các hình thức nội dung khác nhau như văn bản (text), âm thanh (audio), hình ảnh (image), hoạt ảnh (animation) hoặc video vào một bản trình bày tương tác (interactive presentation) duy nhất.