VIETNAMESE
trượt nước
ENGLISH
water skiing
NOUN
/ˈwɔtər ˈskiɪŋ/
waterskiing, water-skiing
Trượt nước là môn thể thao trên mặt nước trong đó người chơi đứng trên ván lướt, được kéo sau một chiếc thuyền hoặc thiết bị lướt.
Ví dụ
1.
Trượt nước có thể diễn ra trên bất kỳ loại nước nào - chẳng hạn như sông, hồ hoặc đại dương.
Water skiing can take place on any type of water – such as a river, lake, or ocean.
2.
Trượt nước có khó không?
Is water skiing difficult?
Ghi chú
Một số từ vựng về các môn thể thao với nước khác:
- lướt ván nằm sấp: bodyboarding
- trượt nước: water-skiing
- lặn có bình dưỡng khí: scuba diving
- lướt ván buồm: windsurfing
- bóng nước: water polo
- lướt sóng có thuyền kéo: wakeboarding
- lặn với ống thở: snorkel