VIETNAMESE

trượt giá

ENGLISH

slippage

  

NOUN

/ˈslɪpɪʤ/

Trượt giá là sự chênh lệch giữa giá kỳ vọng của một lệnh và giá mà lệnh được khớp.

Ví dụ

1.

Sự trượt giá không nhất thiết phải là điều gì đó tiêu cực vì bất kỳ sự khác biệt nào giữa giá thực hiện dự kiến ​​và giá thực hiện thực tế đều đủ điều kiện là trượt giá.

Slippage isn’t necessarily something that’s negative because any difference between the intended execution price and actual execution price qualifies as slippage.

2.

Sự trượt giá xảy ra trong những thời kỳ biến động cao, chẳng hạn như trong thời gian công bố tin tức nóng hổi hoặc dữ liệu kinh tế.

Slippage happens during high periods of volatility, such as during breaking news or economic data releases.

Ghi chú

Một số từ vựng liên quan đến trượt giá:
- volatility (độ biến động)
- broker (người môi giới)
- fund (quỹ)
- currency pair (cặp đơn vị tiền tệ)