VIETNAMESE

trưởng phòng kỹ thuật

ENGLISH

technical manager

  

NOUN

/ˈtɛknɪkəl ˈmænəʤər/

Trưởng phòng kỹ thuật là người đảm nhận nhiệm vụ quản lý nhân viên, vận hành máy móc cũng như điều hành các công việc có liên quan tới kỹ thuật trong đa dạng môi trường và lĩnh vực ngành nghề bất kỳ.

Ví dụ

1.

Trưởng phòng kỹ thuật là một vị trí linh hoạt đòi hỏi đủ kỹ năng quản lý cũng như đủ kỹ năng kỹ thuật.

Technical manager is a versatile position that requires sufficient managerial skills as well as sufficient technical skills.

2.

Trưởng phòng kỹ thuật có thể thực hiện tất cả các nhiệm vụ liên quan đến hệ thống của công ty đó là khắc phục mọi sự cố kỹ thuật.

A technical manager should be able to perform all necessary tasks related to company systems including troubleshooting any technical issues.

Ghi chú

Trưởng phòng kỹ thuật (technical manager) là người đảm nhận nhiệm vụ quản lý nhân viên (manage employees), vận hành máy móc (operate machinery) cũng như điều hành (administer) các công việc có liên quan tới kỹ thuật trong đa dạng môi trường và lĩnh vực ngành nghề bất kỳ.