VIETNAMESE

trường phổ thông dân tộc nội trú

ENGLISH

ethnic minority boarding school

  

NOUN

/ˈɛθnɪk maɪˈnɔrəti ˈbɔrdɪŋ skul/

Trường phổ thông dân tộc nội trú là loại hình trường phổ thông chuyên biệt thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, được thành lập dành cho con em các dân tộc thiểu số, con em gia đình các dân tộc định cư lâu dài tại vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn nhằm góp phần tạo nguồn đào tạo cán bộ cho những vùng này.

Ví dụ

1.

Trường phổ thông dân tộc nội trú có vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội và củng cố an ninh, quốc phòng ở miền núi, vùng dân tộc thiểu số.

Ethnic minority boarding schools play an important role in socio-economic development and strengthening security and defense in mountainous and ethnic minority areas.

2.

Hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú được tổ chức thành cấp huyện và cấp tỉnh.

The system of ethnic minority boarding schools for is organized into district and provincial levels.

Ghi chú

Các loại trường học:
- public school (trường công lập)
- boarding school (trường nội trú)
- nursery school (trường mầm non)
- primary school (tiểu học)
- junior high school (trung học cơ sở)
- high school (trung học phổ thông)