VIETNAMESE
trường cấp 2
trường trung học cơ sở
ENGLISH
junior high school
NOUN
/ˈʤunjər haɪ skul/
middle school, lower secondary school
Trường cấp 2 là là một giai đoạn giáo dục có trong một số quốc gia và diễn ra giữa tiểu học và trung học phổ thông.
Ví dụ
1.
Con trai tôi học ở trường cấp 2 ở địa phương.
My son goes to the local junior high school.
2.
Bạn thấy ngôi trường cấp 2 của tôi như thế nào?
What do you think of my junior high school?
Ghi chú
Chúng ta cùng học một số cách gọi bằng tiếng Anh của các loại trường học (school) nha!
- primary school (trường cấp 1)
- junior high school, middle school (trường cấp 2)
- senior high school, high school (trường cấp 3)
- secondary technical school (trường trung học chuyên nghiệp)
- intermediate school (trường trung cấp)
- university (trường đại học)
- college (trường cao đẳng)
- vocational college, vocational school (trường cao đẳng nghề, trường dạy nghề)