VIETNAMESE

trường bồi dưỡng giáo dục

ENGLISH

education refresher training school

  

NOUN

/ˌɛʤəˈkeɪʃən rɪˈfrɛʃər ˈtreɪnɪŋ skul/

Trường bồi dưỡng giáo dục là trung tâm bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên.

Ví dụ

1.

Đã có một số giáo viên sư phạm và giảng viên chủ chốt quản lý giáo dục đi học ở trường bồi dưỡng giáo dục.

There were some pedagogical teachers and key educational management lecturers going to the education refresher training school.

2.

Anh ta đã làm việc tại một trường đào tạo bồi dưỡng giáo dục.

He worked at an education refresher training school.

Ghi chú

Trường bồi dưỡng giáo dục (education refresher training school) là trung tâm bồi dưỡng chuyên môn (speciality) và nghiệp vụ (professional knowledge) cho cán bộ, giáo viên (officials and teachers).