VIETNAMESE

trân trọng giới thiệu

ENGLISH

respectfully introduce

  
VERB

/rɪˈspɛktfəli ˌɪntrəˈdus/

Trân trọng giới thiệu là một cụm từ để hành động trân trọng mời ai đó lên giới thiệu bản thân, từ họ tên đầy đủ, nghề nghiệp, chức vụ.

Ví dụ

1.

Tôi đã trân trọng giới thiệu gia đình với người bạn đời mới của tôi.

I have respectfully introduced family to my new partner.

2.

Anh ấy đã trân trọng giới thiệu tôi là vợ của anh ấy với tất cả họ hàng.

He's already resprectfully introduced me as his spouse to all his relatives.

Ghi chú

Trân trọng giới thiệu (respectfully introduce) là một cụm từ (phrase) để hành động trân trọng mời (invite) ai đó lên giới thiệu bản thân, từ họ tên đầy đủ, nghề nghiệp (profession), chức vụ (position).