VIETNAMESE
người giới thiệu
ENGLISH
referrer
NOUN
/rəˈfɜrər/
Người giới thiệu là một người gửi hoặc hướng dẫn một người nào đó đến một chuyên gia để xem xét.
Ví dụ
1.
Bởi vì người giới thiệu biết bác sĩ khám nghiệm, anh ta có thể cung cấp cho bệnh nhân cái nhìn sâu sắc hơn về những gì bác sĩ đó làm.
Because the referrer knows the pulmonologist, he can give the patient more insight into what the doctor is like.
2.
Ai là người giới thiệu của bạn?
Who's your referrer?
Ghi chú
Người giới thiệu (referrer) là một người gửi (sends) hoặc hướng dẫn (directs) một người nào đó đến một chuyên gia (specialist) để xem xét.