VIETNAMESE

thư giới thiệu

ENGLISH

letter of recommendation

  
NOUN

/ˈlɛtər ʌv ˌrɛkəmənˈdeɪʃən/

recommendation letter

Thư giới thiệu là một lá thư từ một người nào đó đủ điều kiện để chứng thực khả năng học tập, làm việc và tiềm năng của bạn có thể phát huy tốt trong khóa học, công việc sắp tới.

Ví dụ

1.

Điểm thiết yếu trong một lá thư giới thiệu để có thể gây ấn tượng với các nhà tuyển dụng đó là người mà bạn xin bức thư giới thiệu.

The key point in a letter of recommendation to impress recruiters is who writes that letter.

2.

Mỗi trường đại học có một yêu cầu khác nhau đối với thư giới thiệu.

Each university has a different requirement for letters of recommendation.

Ghi chú

Cùng phân biệt mail letter nha!

- Letter là đề cập đến giao tiếp thông qua văn bản in được gửi qua đường bưu điện.

- Mail có thể được sử dụng như đề cập đến một cái gì đó đã được gửi qua đường bưu điện nhưng không chỉ giới hạn ở những bức thư.