VIETNAMESE

tổng giá trị hợp đồng

ENGLISH

total contract value

  

NOUN

/ˈtoʊtəl ˈkɑnˌtrækt ˈvælju/

TCV

Tổng giá trị hợp đồng là giá trị tạm tính của hợp đồng, được căn cứ vào đơn giá được xác nhận giữa 2 bên, tùy theo từng thời điểm và khối lượng thực tế được cả 2 bên giao kết hợp đồng thực hiện nghiệm thu.

Ví dụ

1.

Làm sao để tính tổng giá trị hợp đồng?

How to calculate total contract value?

2.

Tổng giá trị hợp đồng là một chỉ số quan trọng đo lường giá trị của một hợp đồng sau khi được thực hiện.

Total contract value is an important metric that measures how much a contract is worth after it’s been executed.

Ghi chú

Một từ gần nghĩa với total:
- khoản (sum): He paid a large sum for the house.
(Anh ấy đã trả một khoản lớn cho căn nhà.)