VIETNAMESE

tồn kho

ENGLISH

inventory

  

NOUN

/ˌɪnvənˈtɔri/

Tồn kho là những mặt hàng sản phẩm được doanh nghiệp giữ để bán ra sau cùng.

Ví dụ

1.

Trong nhà kho của chúng tôi, bạn sẽ tìm thấy một lượng lớn xe đạp tồn kho mới và đã qua sử dụng.

In our warehouse you'll find a large inventory of new and used bicycles.

2.

Chúng tôi cũng nhận thấy sự gia tăng cả về chất lượng và số lượng hàng tồn kho của các công ty cho thuê âm thanh trong khu vực.

We've also observed an increase in both the quality and quantity of the inventory of regional sound rental companies.

Ghi chú

Tồn kho (inventory) là những mặt hàng sản phẩm (items of products) được doanh nghiệp giữ để bán ra sau cùng.