VIETNAMESE
tiến sĩ y khoa
ENGLISH
Doctor of Medicine
NOUN
/ˈdɑktər ʌv ˈmɛdəsən/
Tiến sỹ y khoa là một loại văn bằng liên quan đến ngành y khoa.
Ví dụ
1.
Tiến sĩ Y khoa là một bằng cấp y khoa, ý nghĩa của nó khác nhau giữa các khu vực pháp lý khác nhau.
Doctor of Medicine is a medical degree, the meaning of which varies between different jurisdictions.
2.
Tiến sĩ y khoa Sorrentino đã bị kiện vì ngược đãi một phụ nữ châu Á.
Sorrentino Doctor of Medicine was sued for mistreating an Asian woman.
Ghi chú
Một số học vị tiến sĩ (Doctor's Degree) thường gặp trong hệ thống giáo dục Việt Nam và quốc tế là:
- Ph.D - Doctor of Philosophy: Tiến sỹ (Các ngành nói chung)
- M.D - Doctor of Medicine: Tiến sỹ y khoa
- D.Sc - Doctor of Science: Tiến sỹ các ngành khoa học
- DBA - Doctor of Business Administration: Tiến sỹ quản trị kinh doanh
- Post-Doctoral Fellow: Nghiên cứu sinh hậu tiến sỹ