VIETNAMESE
thạc sĩ y khoa
ENGLISH
Master of Medicine
NOUN
/ˈmæstər ʌv ˈmɛdəsən/
Thạc sĩ tài chính ngân hàng là một chương trinh đào tạo sau đại học. Khi kết thức chương trình học bạn được cung cấp bằng thạc sĩ hệ chính quy về ngành y khoa.
Ví dụ
1.
Cô cũng có bằng Thạc sĩ Y khoa về Nhi khoa.
She also holds the degree of Master of Medicine in Pediatrics.
2.
Sau khi trở thành bác sĩ, cô ấy học để trở thành thạc sĩ y khoa.
After becoming a doctor, she studied to become a master of medicine.
Ghi chú
Các học vị thạc sĩ (Master's Degree) thường gặp trong hệ thống giáo dục Việt Nam và quốc tế là:
- M.A - the Master of Art: Thạc sỹ khoa học xã hội
- M.S - the Master of Science: Thạc sỹ khoa học tự nhiên
- MBA - the Master of Business Administration: Thạc sỹ quản trị kinh doanh
- MAcc - Master of Accountancy: Thạc sỹ kế toán
- M.econ - the Master of Economics: Thạc sỹ kinh tế học
- M.Fin - the Master of Finance: Thạc sỹ tài chính học