VIETNAMESE

thượng tọa

sư thượng tọa, Tỳ kheo

ENGLISH

thera

  
NOUN

/ˈθɛrə/

sthavira

Thượng tọa là một danh hiệu dành cho Tăng sĩ Phật giáo thuộc hệ thống Nam Tông, có từ 45 tuổi đời và từ 25 năm tuổi đạo, có vị trí cao trong Tăng chúng và thường đảm nhiệm việc giảng dạy Phật pháp.

Ví dụ

1.

Hơn 1000 vị tu sĩ đã được tấn phong Thượng tọa tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX.

More than 1,000 monks were ordained as Thera at the 9th National Buddhist Congress.

2.

Thượng tọa Trần Văn Tha được nhiều người kính trọng bởi lòng say mê nghiên cứu học tập không ngừng.

Thera Tran Van Tha is respected by many people because of his passion for constant research and study.

Ghi chú

Cùng DOL phân biệt TheraSthavira nha! 1. Điểm giống nhau: Cả hai từ TheraSthavira đều mang ý nghĩa chung là trưởng lão, bậc trưởng thành trong Phật giáo. Hai từ này có thể được sử dụng thay thế cho nhau trong nhiều trường hợp. 2. Điểm khác nhau: - Thera xuất hiện và được sử dụng phổ biến trong Tiếng Pali, ngôn ngữ kinh điển của Phật giáo Nam Tông. - Sthavira xuất hiện và được sử dụng phổ biến trong Tiếng Phạn, ngôn ngữ kinh điển của Phật giáo Bắc Tông.