VIETNAMESE

thước vẽ đồ thị đường cong

ENGLISH

parabola template

  

NOUN

/pəˈræbələ ˈtɛmplət/

French curve template

Thước vẽ đồ thị đường cong được dùng để tạo đường cong trong thiết kế, xây dựng, hay mỹ thuật.

Ví dụ

1.

Tôi không thể tìm mua được thước vẽ đồ thị đường cong ở bất kì cửa hàng nào tôi ghé qua.

I cannot find the parabola template to buy in any shops that I have visited.

2.

Tôi gặp khó khăn khi vẽ đồ thị parabol mà không có thước vé đồ thị đường cong.

I find it difficult to draw a parabola without a parabola template.

Ghi chú

Một số từ vựng liên quan đến Mathematics (Toán học):
- statistics (thống kê)
- geometry (hình học)
- algebra (đại số)
- calculus (giải tích)
- probability (xác suất)