VIETNAMESE
thu nhập bình quân đầu người
ENGLISH
per capita income (PCI)
NOUN
/pɜr ˈkæpɪtə ˈɪnˌkʌm (pi-si-aɪ)/
Thu nhập bình quân đầu người là thước đo số tiền thu nhập kiếm được trên mỗi người dân trong một quốc gia hoặc khu vực địa lí.
Ví dụ
1.
Thu nhập bình quân đầu người không phản ánh một bức tranh đầy đủ về điều kiện sống trong khu vực.
Per capita income does not provide a complete picture of the living conditions in the region.
2.
Doanh nghiệp có thể xem xét thu nhập bình quân đầu người khi tính đến việc mở cửa hàng ở một thị trấn hoặc khu vực.
Businesses can use per capita income when considering opening a store in a town or region.
Ghi chú
Bạn có thắc mắc đâu là sự khác biệt giữa GDP per capitaPer Capita Income? Hãy cùng DOL tìm hiểu nhé!
GDP per capita hay GDP/người (tổng sản phẩm quốc nội bình quân đầu người) là một trong những chỉ tiêu thống kê kinh tế tổng hợp quan trọng phản ánh kết quả sản xuất tính bình quân đầu người trong một năm. GDP/người còn là chỉ tiêu được dùng để đánh giá sự phát triển kinh tế theo thời gian và so sánh quốc tế.
Per Capita Income hay thu nhập bình quân đầu người là chỉ tiêu kinh tế - xã hội quan trọng phản ánh “mức thu nhập và cơ cấu thu nhập của các tầng lớp dân cư”. Chỉ tiêu này dùng để đánh giá mức sống, phân hóa giàu nghèo, tính tỷ lệ nghèo làm cơ sở cho việc hoạch định chính sách nhằm nâng cao mức sống của nhân dân, xóa đói, giảm nghèo.