VIETNAMESE
thụ hưởng
ENGLISH
benefit
NOUN
/ˈbɛnəfɪt/
Thụ hưởng là được xác định là đối tượng nhận lợi ích sau cùng của một khoản tài chính hoặc hiện vật được cấp miễn phí từ người khác không đòi hỏi sự hoàn trả lại hoặc trao đổi giá trị tương đương.
Ví dụ
1.
Hàng chục người sẽ được thụ hưởng từ phần thưởng tiền mặt của chính phủ trị giá gần 171.000 bảng Anh.
Dozens of people are set to benefit from a government cash award of almost £171,000.
2.
Số tiền này cũng sẽ được sử dụng cho các dự án nhỏ nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân ở những khu vực thụ hưởng từ tiền mặt.
The money will also be used for small projects which improve quality of life for people in areas which will benefit from the cash.
Ghi chú
Một số giới từ đi với benefit:
- benefit of: One of the many benefits of foreign travel is learning how to cope with the unexpected.
(Một trong những lợi ích của việc đi du lịch nước ngoài là học cách đối phó với những điều bất ngờ.)
- benefit from: I didn't get/derive (much) benefit from school.
(Tôi không nhận được / thu được (nhiều) lợi ích từ trường học.)