VIETNAMESE

giấy giới thiệu

ENGLISH

referral

  
NOUN

/rɪˈfɜrəl/

letter of introduction

Giấy giới thiệu là một tài liệu hướng một người nào đó đến một địa điểm hoặc một người khác để có thông tin, trợ giúp hoặc hành động, thường là cho một người hoặc một nhóm có nhiều kiến thức hoặc quyền lực hơn.

Ví dụ

1.

Bác sĩ đã cho cô ấy một giấy giới thiệu đến một bác sĩ chuyên khoa.

Her doctor gave her a referral to a specialist.

2.

Bác sĩ đã cho anh ấy một giấy giới thiệu đến chuyên gia tư vấn.

The doctor gave him a referral to the consultant.

Ghi chú

Cùng phân biệt referral letter of introduction nha!

- Thư giới thiệu (letter of introduction) là một văn bản do một cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp (công ty) phát hành nhằm giới thiệu các thông tin cơ bản về nhân viên đại diện công ty, cán bộ công chức, viên chức đại diện cho tổ chức đơn vị hoặc các trường hợp khác liên hệ với cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức được giới thiệu nhằm thực hiện các công việc cụ thể theo nội dung được ghi nhận trong giới thiệu.

- Giấy giới thiệu (referral) là một tài liệu hướng một người nào đó đến một địa điểm hoặc một người khác để có thông tin, trợ giúp hoặc hành động, thường là cho một người hoặc một nhóm có nhiều kiến thức hoặc quyền lực hơn.