VIETNAMESE
thông tư liên tịch
ENGLISH
Joint Circular
NOUN
/ʤɔɪnt ˈsɜrkjələr/
Thông tư liên tịch là thông tư (hình thức văn bản quy phạm pháp luật) do các Bộ, cơ quan ngang Bộ ban hành hoặc giữa bộ và cơ quan ngang Bộ phối hợp với các tổ chức chính trị-xã hội để ban hành để giải thích, hướng dẫn việc áp dụng thống nhất các quy định của pháp luật theo đúng chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ.
Ví dụ
1.
Theo Thông tư liên tịch, Tòa án nhân dân có trách nhiệm gửi cho Cơ quan công an một số tài liệu.
According to the Joint Circular, the People’s Court is required to send the police authority some documents.
2.
Thông tư liên tịch số 11/2020 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành ngày 11 tháng 7 năm 2020.
Joint Circular No.11/2020 is issued by the Minister of Justice, Chief Justice of Supreme People’s Court and Chief Procurator of the Supreme People’s Procuracy on July 11, 2020.
Ghi chú
Chúng ta cùng học một số từ tiếng Anh cần thiết để đọc một văn bản luật nha!
Joint Circular: thông tư liên tịch
Circular: thông tư
Code (of Law): bộ luật
Convention/Covenant: công ước
Act: định ước, sắc lệnh, đạo luật
Article: điều/điều khoản
Item/Point: điểm
issue/promulgate: ban hành
regulate/stipulate: quy định