VIETNAMESE

thời gian thi công

ENGLISH

construction period

  

NOUN

/kənˈstrʌkʃən ˈpɪriəd/

Thời gian thi công là thời điểm từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc việc thi công.

Ví dụ

1.

Thời gian thi công dự án này sẽ kéo dài bao lâu?

How long will the construction period of this project take?

2.

Công trình có thời gian thi công dài hơn khá nhiều so với tính toán ban đầu.

The construction period is much longer than the original calculation.

Ghi chú

Cùng phân biệt duration period nha!
- Duration dùng để chỉ độ dài thời gian mà việc gì đó diễn ra.
Ví dụ: The duration of the flight was 11 hours.
(Thời gian của chuyến bay là 11 tiếng.)
- Period dùng để chỉ một khoản thời gian nào đó và không chỉ độ dài của khoản thời gian đó.
Ví dụ: We had a period of difficulties.
(Chúng tôi đã có một khoản thời gian khó khăn.)