VIETNAMESE

thiết bị chống sét

ENGLISH

lightning arrester

  
NOUN

/ˈlaɪtnɪŋ əˈrɛstər/

lightning arrestor

Thiết bị chống sét là vật được tạo ra để bảo vệ kiến trúc một công trình xây dựng. Nó bảo vệ công trình bằng cách nó di chuyển dòng sét xuống dưới đất một cách nhanh chóng.

Ví dụ

1.

Thiết bị chống sét thường được lắp đặt gần điểm vào hoặc thiết bị quan trọng, bao gồm máy phát điện và bảng điện.

Lightning arresters are typically installed near a critical entry point or appliance, including generators and electrical panels.

2.

Khi một tia sét đánh trúng, thiết bị chống sét sẽ kích hoạt và làm chệch hướng tia sét xuống đất, nơi nó phân tán một cách vô hại.

When a bolt of lightning strikes, the lightning arrester activates and deflects the lightning to the ground, where it disperses harmlessly.

Ghi chú

Một thiết bị chống sét (lightning arrester) được tạo ra (is created) để bảo vệ kiến trúc một công trình xây dựng (structure of a building). Nó bảo vệ công trình bằng cách di chuyển dòng sét (moving lightning currents) xuống dưới đất một cách nhanh chóng.