VIETNAMESE

thành phố trực thuộc tỉnh

ENGLISH

provincial city

  

NOUN

/prəˈvɪnʃəl ˈsɪti/

Thành phố trực thuộc tỉnh là đơn vị hành chính cấp huyện, thường là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kĩ thuật, dịch vụ, đầu mối giao thông, giao lưu của một tỉnh hoặc vùng liên tỉnh hoặc cả nước.

Ví dụ

1.

Ở cấp thứ ba, thành phố trực thuộc tỉnh và thị xã được chia thành phường và xã, trong khi huyện nông thôn được chia thành thị trấn (thị trấn) và xã.

At the Third Tier, Provincial City and Town is divided into Ward and Commune, while Rural District is divided into Townships (thị trấn) and Communes.

2.

Long Xuyên là thành phố trực thuộc tỉnh An Giang.

Long Xuyen is a provincial city of An Giang.

Ghi chú

Thành phố trực thuộc tỉnh (municipal city) là đơn vị hành chính cấp huyện (a district-level administrative unit), thường là trung tâm chính trị (politics), kinh tế (economy), văn hóa (culture), khoa học kĩ thuật (science and technology), dịch vụ (services), đầu mối giao thông (traffic hubs), giao lưu (exchanges) của một tỉnh (province) hoặc vùng liên tỉnh (an inter-provincial region) hoặc cả nước (country).