VIETNAMESE

thạc sĩ bác sĩ

ENGLISH

master of medicine

  

NOUN

/ˈmæstər ʌv ˈmɛdəsən/

Thạc sĩ bác sĩ chính là một trong những hình thức cao học của ngành y nhằm năng cao trình độ chuyên môn cho mình trong công việc.

Ví dụ

1.

Thạc sĩ bác sĩ là một loại bằng cấp sau đại học được cấp bởi các trường y tế.

The Master of Medicine is a postgraduate academic degree awarded by medical schools.

2.

Sinh viên tốt nghiệp có thể chọn trở thành Thạc sĩ bác sĩ sau khi tốt nghiệp trường y.

Graduates can choose to become a Master of medicine after finishing medical school.

Ghi chú

Chúng ta cùng phân biệt một số cấp độ cho nghề bác sĩ qua một số từ vựng sau trong tiếng Anh nha!
- specialist level 1 doctor (bác sĩ chuyên khoa 1), bác sĩ tốt nghiệp tiếp tục học về một chuyên ngành
- specialist level 2 doctor (bác sĩ chuyên khoa 2), bác sĩ chuyên khoa 1 tốt nghiệp tiếp tục học chuyên sâu
- chief physician (bác sĩ trưởng khoa), người đứng đầu một chuyên khoa, do kinh nghiệm hoặc thăng chức
- master of medicine (thạc sĩ bác sĩ), bác sĩ tốt nghiệp lấy bằng về nghiên cứu y học, thường để giảng dạy