VIETNAMESE
tập đoàn đa quốc gia
ENGLISH
multinational corporation
NOUN
/ˌmʌlˌtaɪˈnæʃənəl ˌkɔrpəˈreɪʃən/
conglomerate
Tập đoàn đa quốc gia là một hệ thống liên kết của hai hay nhiều công ty hoạt động ở những quốc gia khác nhau có lĩnh vực kinh doanh khác nhau tạo thành một cấu trúc công ty có quy mô quản lý lớn và phức tạp.
Ví dụ
1.
Ba công ty được hợp nhất thành một tập đoàn đa quốc gia.
Three companies were amalgamated into a multinational corporation.
2.
Chúng tôi là một tập đoàn đa quốc gia với 140.000 nhân viên trên toàn thế giới.
We are a multi-national corporation with 140,000 employees worldwide.
Ghi chú
Cùng phân biệt company corporation nha!
- Tập đoàn (corporation) là một hệ thống liên kết của hai hay nhiều công ty có lĩnh vực kinh doanh khác nhau tạo thành một cấu trúc công ty có quy mô quản lý lớn và phức tạp.
- Công ty (company) là loại hình doanh nghiệp có ít nhất từ hai thành viên trở lên, trong đó các thành viên cùng chia lợi nhuận, cùng chịu lỗ tương ứng với phần góp vốn và chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phần vốn của mình góp vào công ty.