VIETNAMESE
tăng nhẹ
ENGLISH
increase slightly
NOUN
/ˈɪnˌkris ˈslaɪtli/
Tăng nhẹ là trở nên lớn hơn về kích thước, số lượng, cường độ hoặc mức độ một ít.
Ví dụ
1.
Mặc dù sản lượng lúa mì sẽ tăng nhẹ, nhưng kích thước hạt trung bình lại giảm.
Although wheat yields would increase slightly, average grain size decreases.
2.
Theo một bản ghi nhớ được gửi cho nhân viên vào tháng trước, lương của hầu hết các sĩ quan sẽ tăng nhẹ với mức lương và cấp bậc được đề xuất.
Most officers' salaries will increase slightly, according to a memo distributed to staff last month, with proposed salary and rank levels.
Ghi chú
Một số trạng từ để diễn tả sự gia tăng nè!
- tăng đáng kể: increase considerably/increase substantially
- tăng mạnh mẽ: increase dramatically
- tăng chậm: increase slowly
- tăng ổn định: increase steadily
- tăng nhẹ: increase slightly