VIETNAMESE
tài liệu hướng dẫn sử dụng
sách hướng dẫn
ENGLISH
user's manual
NOUN
/ˈjuzərz ˈmænjuəl/
guideline book
Tài liệu hướng dẫn sử dụng là sách trình bày đầy đủ cách thức vận hành, cách sử dụng của một vật nào đó.
Ví dụ
1.
Vui lòng tham khảo tài liệu hướng dẫn sử dụng đi kèm với trường hợp của bạn.
Please refer to the user's manual that came with your case.
2.
Bạn có thể phải kiểm tra tài liệu hướng dẫn sử dụng về vấn đề đó.
You may have to check the user's manual on that problem.
Ghi chú
Chúng ta cùng học một số cụm từ trong tiếng Anh để nói về một số loại sách nha!
- textbook (sách giáo khoa)
- specialized book (sách chuyên ngành)
- user's manual, instruction manual (tài liệu hướng dẫn, tài liệu hướng dẫn sử dụng)
- guideline book (sách hướng dẫn)
- self-help book (sách kỹ năng sống)
- self-development book (phát triển bản thân)
- reference book (sách tham khảo)