VIETNAMESE
sách kỹ năng sống
sách phát triển bản thân
ENGLISH
self-help book
NOUN
/ˈsɛlfˈhɛlp bʊk/
self-development book
Sách kỹ năng sống là cuốn sách có nội dung truyền tải cũng như tổng hợp các kỹ năng sống cần thiết dành cho con người để người đọc có thể đối mặt với hiểm nguy mà có thể hạn chế được tối đa rủi ro liên quan đến tính mạng.
Ví dụ
1.
Đó là một cuốn sách kỹ năng sống giúp cho tầng lớp bình dân có thể tham gia vào các vụ kiện tụng.
It was a self-help book for average citizens who might be involved in litigation.
2.
Cuốn sách kỹ năng sống mà bạn thấy thú vị gần đây nhất là gì?
What's a self-help book recently you found interesting?
Ghi chú
Chúng ta cùng học một số cụm từ trong tiếng Anh để nói về một số loại sách nha!
- textbook (sách giáo khoa)
- specialized book (sách chuyên ngành)
- user's manual, instruction manual (tài liệu hướng dẫn, tài liệu hướng dẫn sử dụng)
- guideline book (sách hướng dẫn)
- self-help book (sách kỹ năng sống)
- self-development book (phát triển bản thân)
- reference book (sách tham khảo)