VIETNAMESE
quỹ trái phiếu
quỹ nợ
ENGLISH
bond fund
NOUN
/bɑnd fʌnd/
debt fund
Quỹ trái phiếu còn được gọi là quỹ nợ, là một phương tiện đầu tư tổng hợp đầu tư chủ yếu vào trái phiếu (chính phủ, thành phố, công ty) và các công cụ nợ khác, chẳng hạn như chứng khoán được đảm bảo bằng thế chấp.
Ví dụ
1.
Mục tiêu chính của quỹ trái phiếu thường là tạo ra thu nhập hàng tháng cho các nhà đầu tư.
The primary goal of a bond fund is often that of generating monthly income for investors.
2.
Các quỹ trái phiếu cung cấp sự đa dạng hóa tức thì cho các nhà đầu tư với mức đầu tư tối thiểu bắt buộc thấp.
Bond funds provide instant diversification for investors for a low required minimum investment.
Ghi chú
Cùng phân biệt 3 loại quỹ phổ biến nha!
- Quỹ cân bằng (balanced fund) là một loại quỹ mở đầu tư vào cả cổ phiếu, và tài sản có thu nhập cố định (như trái phiếu và các công cụ trên thị trường tiền tệ).
- Quỹ cổ phiếu (stock fund) là một phương tiện đầu tư chủ yếu vào các cổ phiếu.
- Quỹ trái phiếu (bond fund) là một phương tiện đầu tư tổng hợp đầu tư chủ yếu vào trái phiếu (chính phủ, thành phố, công ty) và các công cụ nợ khác, chẳng hạn như chứng khoán được đảm bảo bằng thế chấp.