VIETNAMESE

quốc ca

ENGLISH

national anthem

  

NOUN

/ˈnæʃənəl ˈænθəm/

Quốc ca nói chung là một bài hát thể hiện sự ái quốc, khơi gợi và tán dương lịch sử, truyền thống và đấu tranh của nhân dân quốc gia đó, được chính phủ của một đất nước công nhận là bài hát chính thức của quốc gia, hoặc được người dân sử dụng nhiều thành thông lệ.

Ví dụ

1.

Trước khi bộ phim bắt đầu, mọi người phải đứng lên và hát quốc ca.

Before the movie began, everyone was supposed to stand up and sing the country’s national anthem.

2.

Tiến Quân Ca là quốc ca của Việt Nam.

Tien Quan Ca is Vietnam’s national anthem.

Ghi chú

Cùng học thêm một số từ vựng về quốc gia (nation) nha!
- national anthem: quốc ca
- national name: quốc hiệu
- national flower: quốc hoa
- national emblem: quốc huy
- national flag: quốc kỳ
- nationality: quốc tịch