VIETNAMESE

qua đêm

ENGLISH

overnight

  
NOUN
  
ADJ
  
ADV
  
VERB

/ˈoʊvərˈnaɪt/

spend the night

Qua đêm là một hoạt động hay một chuyện gì đó đang xảy ra trong khoảng thời gian kéo dài từ buổi tối đến buổi sáng.

Ví dụ

1.

Pam sẽ ở lại nhà tôi qua đêm.

Pam's staying overnight at my house.

2.

Bạn có thể ở lại qua đêm nếu bạn muốn, căn hộ của tôi thực sự rất rộng rãi.

You can stay overnight if you want to, my apartment is really spacious.

Ghi chú

Một nghĩa khác của overnight:

- nhanh chóng (overnight): After winning the prize she became famous overnight.

(Sau khi thắng được giải thưởng, cô ấy trở nên nổi tiếng nhanh chóng.)