VIETNAMESE
phương pháp tính
ENGLISH
calculation methods
NOUN
/ˌkælkjəˈleɪʃən ˈmɛθədz/
Phương pháp tính là một lĩnh vực của toán học chuyên nghiên cứu các phương pháp giải gần đúng các bài toán bằng cách dựa trên những dữ liệu số cụ thể và cho kết quả cũng.
Ví dụ
1.
Phương pháp tính toán đồ thị được sử dụng ban đầu.
Graphical calculation methods were used at first.
2.
Phương pháp tính toán của EU áp dụng các quy tắc bất đối xứng để điều chỉnh giá.
EU calculation methods apply asymmetrical rules to adjust prices.
Ghi chú
Các phương pháp (calculation methods) cơ bản trong toán học là:
- Method 1: Basic Formula: Phương pháp 1: Công thức cơ bản
- Method 2: Ratio and Proportion: Phương pháp 2: Tỷ lệ
- Method 3: Fractional Equation: Phương pháp 3: Phương trình phân số