VIETNAMESE
phụ lục hợp đồng
ENGLISH
contract addendum
NOUN
/ˈkɑnˌtrækt əˈdɛdəm/
Phụ lục hợp đồng là văn bản được ban hành kèm theo và là một bộ phận không thể tách rời của hợp đồng.
Ví dụ
1.
Nội dung của phụ lục hợp đồng không được trái với nội dung của hợp đồng.
The contents of the contract addendum must not be contrary to the contents of the contract.
2.
Các loại hợp đồng không giới hạn số lần ký phụ lục hợp đồng.
There is no limit to the number of times of signing contract addendums.
Ghi chú
Cùng phân biệt contract agreement nha!
- Thỏa thuận (agreement) là một lời hứa hoặc sự sắp xếp giữa hai hoặc nhiều người về một ý định chung.
- Hợp đồng (contract) là sự thoả thuận giữa hai hoặc nhiều bên nhằm tạo ra nghĩa vụ chung và có hiệu lực thi hành theo quy định của pháp luật.